неделя , 19 септември 2021
Най - четени новини
На 29 юли ще заседава Общински съвет- Пещера

На 29 юли ще заседава Общински съвет- Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 07. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от  14:00 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Отчет за проведените обществени поръчки от Община Пещера за периода януари – юни 2021година.
  2. Одобряване на Партньорско споразумение между Община Пещера и Политехнически университет на Мадрид (UPM), АСОЦИАЦИЯ ЕКОСЕРВЕС (ECOSERVEIS), АСОЦИАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И РАЗВИТИЕ (ABD), АИСФОР СРЛ (AISFOR SRL), Община Парма (COMUNE DI PARMA), Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ (CSEG) и фирма „ВИЛАБС ОЕ“ (VILABS)  за изпълнение на дейностите по проект COOLtoRISE „Повишаване на информираността относно лятната енергийна бедност, за да намалим нуждите от охлаждане“ по програма Хоризонт 2020.
  3. Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пещера.
  4. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пещера и план за действие за изпълнението и.
  5. Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.183, в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
  6. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2021г. и разчета за капиталови разходи за 2021г.
  7. Изменение и допълнение на Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места от Областна транспортна схема от квотата на Община Пещера.
  8. Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за периода януари  2021г. – юни 2021г.
  9. Питания.

 

 

 

 

 

С уважение,

 

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ

Председател на Общински съвет-Пещера