15 юни 2024
Peshteraprim – заедно водим с истинска добавена стойност - не стойност на намерениятаЗА НАС

Шестдесетото заседание на местния парламент е на 26 септември

obshtina Peshtera

Пещера.Председателят на Общински съвет – Пещера свиква шестдесето редовнозаседание    на   Общински  съвет,   което   ще  се  проведе    на   26. 09. 2023 г. / ВТОРНИК / от  14:00 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

 ДНЕВЕН РЕД : 

 1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Пещера за периода 2021-2027г.
 2. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на концесионен договор от 05.12.2017г. за предоставяне на концесия на обект Плувен комплекс гр. Пещера.
 3. Продажба на употребявани гранитни павета със среден размер 10/10/10 см.
 4. Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж № 216, 217, 219 и 220                                                            в Поземлен имот с идентификатор 56277.504.447, УПИ І-жилищно строителство и магазини в кв. 202 по ПУП на гр. Пещера.
 5. Проект за изменение на регулацията за улица от о.т.193, о.т. 209, о.т. 210, о.т. 211 до о.т. 280 и Озеленяване в кв. 48 по плана на с. Радилово, община Пещера.
 6. Определяне на равностойни имоти от Общински поземлен фонд, които да бъдат предоставяни при спазване на условията на пар. 12 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и Допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 4.12.2020 г., изм. и доп., бр. 23 от 2021 г., в сила от 1.09.2021 г.).Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти – общинска собственост, във връзка с изграждане и експлоатиране на „фотоволтаичен парк и батерии за съхранение на електрическа енергия ”, с мощност 40 MW, за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.
 7. Даване на съгласие за учредяване на отстъпено право на строеж върху имот общинска собственост, промяна на предназначението му и изграждане на Фотоволтаична електроцентрала върху него.
 8. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в ХІІ клас по професия ,,Биотехнолог“, специалност ,,Технология в биопроизводствата“ в ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев“ – гр. Пещера, за учебната 2023/2024 година.
 9. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в ІVа, ІVб, Vб и Х клас в СУ ,,Св. Климент Охридски“, гр. Пещера, за учебната 2023/2024 година.
 10. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в І, ІІ и ІV клас в ОУ ,,Св.Патриарх Евтимий“, гр. Пещера за учебната 2023/2024 година
 1. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в ІІІ клас в ОУ ,,Петко Рачов Славейков“, гр. Пещера, за учебната 2023/2024 година.
 2. Питания.

                    

                    


За нас

www.peshteraprime.com е уеб–базирана система, предназначена за публикуване на новинарски материали, PR материали, интервюта, репортажи, прессъобщения, реклама и др. Достъпът до този сайт е изцяло безплатен.


mitkoivon@abv.bg

0895 509 089, 0897 444 651


Сайтът ни използва бисквитки, за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този го, Вие се съгласявате с Общите ни условия

error: Съдържанието е защитено !!!