четвъртък , 16 септември 2021
Най - четени новини
Помощта за отопление се отпуска от 1 ноември 2021 г. до 31 март 2022 г.  
Започна приемът на заявления за целева помощ за отопление

Започна приемът на заявления за целева помощ за отопление

Започна приемането на заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон 2021/2022 г.

Документите могат да се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни.
Изпращането им може да стане и чрез Системата за сигурно електронно връчване, като заявленията трябва да са подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор.

Със Заповед на Министъра на труда и социалната политика ще се приеме и корекционен коефициент на пенсиите, за да не се допусне отпадане на пенсионери от този вид подпомагане заради повишаването на техните доходи.

Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.
За да получат помощ, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Хората и семействата, които кандидатстват, трябва да отговарят и на допълнителни условия : Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество

Да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация

Да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството и др.

Заявление-декларация може да получите от ДСП или да го изтеглите от тук:  https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.