02 юни 2023
Peshteraprim – заедно водим с истинска добавена стойност - не стойност на намерениятаЗА НАС

Йордан Младенов издаде нова Заповед за прилагане на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера
Снимката е илюстративна

signature documents

Пещера. Кметът на Община Пещера издаде нова Заповед във връзка с епидемиологичната обстановка. Ето какво пише в нея :

З А П О В Я Д В А М :

I. Създавам следната организация по прилагане на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера, считано от 04.11.2021г. до 30.11.2021г.:

1. Преустановяват се посещенията в Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс (ЦПЛР-ОДК) и детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Изключение се допуска само по отношение на дейностите за допълнителна подкрепа за деца със специални образователни потребности, предоставяни от ЦПЛР-ОДК. Същите да се извършват при спазване на Насоки за обучение/занимания и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в центровете за подкрепа за личностно развитие, утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването и публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката. За останалите дейности в ЦПЛР-ОДК, в зависимост от спецификата, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер.

3. Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.

4. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.

5. Преустановяват се груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.

6. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за възрастни в образователни и други обучителни центрове и школи.

7. Провеждането на присъствени групови занятия за деца в образователни и други обучителни центрове и школи се допуска при осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и не повече от 5 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

8. Преустановяват се посещенията на музеи, Художествена галерия „Проф.Веселин Стайков“, кинопрожекции, театрални постановки, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито.

9. Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации.

10. Провеждането на спортни състезания се допуска без публика.

11. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, и СПА центрове.

12. Преустановяват се посещенията в игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.

13. Преустановяват се посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300 кв.м. Изключение се допуска по отношение на магазините, които предлагат предимно хранителни стоки.

14. Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на туристическите обекти в общината.

15. Преустановяват се свижданията в МБАЛ „Проф.Димитър Ранев“ с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий, както и свижданията в Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждани в гр.Пещера.

16. Предоставянето на социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания в Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания да се извършва индивидуално с потребителите, при спазване на Указания за превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги, изготвени от Агенция за социално подпомагане.

17. Преустановяват се посещенията в клубовете на сдруженията на хората с увреждания, диабетиците и на пенсионерите.

18. Присъствените учебни занятия в училищата да бъдат преустановени при достигане на 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население.

19. Присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата на територията на община Пещера се преустановят при достигане на 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население. Присъственото обучение да се осъществява по график, утвърден от министъра на образованието и науката.

20. Противоепидемичните мерки по т.18 и т.19 може да не се прилагат и учениците могат да провеждат присъствени учебни занятия в съответните училища, ако са изпълнени следните условия:

а) създадена е организация за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове два пъти в седмицата (понеделник и четвъртък) на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване;

б) в случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане на изследване за COVID-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда.

21. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние по т. 18 – 20 се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

22. Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и педагогическият и непедагогическият персонал в училищата да носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата.

23. Часовете по физическо възпитание и спорт да се провеждат на открито.

24. При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда не се допуска смесване на ученици от различни паралелки.

25. Учебните занятия в училищата и детските градини при присъствено обучение се осъществяват при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването и публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

26. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито.

27. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв м.

28. Директорът на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв м и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

29. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

30. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите, като:

а) установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10.00 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и

б) разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.

31. Противоепидемичните мерки по т. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, и 14 може да не се прилагат при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ.
в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.

II. Валидните документи за ваксинация, преболедуване и изследване са документите по т.II на Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на министъра за здравеопазването.

III. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, или се извършват по реда на т. I, 31 се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №647 от 31.08.2021 г. на Кмета на Община Пещера.

IV. Отменям моя Заповед №772/20.10.2021г., изменена и допълнена със Заповед №783/22.10.2021г.

V. Заповедта влиза в сила от 04.11.2021г., с изключение на т.I, 18-21, които влизат в сила от 08.11.2021г.
Кметовете на Кметства с. Радилово и с. Капитан Димитриево и органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на противоепидемичните мерки.


За нас

www.peshteraprime.com е уеб–базирана система, предназначена за публикуване на новинарски материали, PR материали, интервюта, репортажи, прессъобщения, реклама и др. Достъпът до този сайт е изцяло безплатен.


mitkoivon@abv.bg

0895 509 089, 0897 444 651


Сайтът ни използва бисквитки, за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този го, Вие се съгласявате с Общите ни условия

error: Съдържанието е защитено !!!