16 октомври 2021
Peshteraprim – заедно водим с истинска добавена стойност - не стойност на намерениятаЗА НАС

Започна процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване  за продажба на специални машини
Община Пещера

Димитър Насков06:31 | 6 октомври, 20201min
obshtina Peshtera

Пещера. 

З А П О В Е Д

 № 621

гр. Пещера 02.10.2020 г.

В изпълнение на Решение 88/28.05.2020 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет –Пещера, на основание  чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА

 НАРЕЖДАМ :

            

1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване  за продажба на следните транспортни средства – специални машини, собственост на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера:

1.1.Челен товарач CASE 9121C, с начална цена 42300.00 лв. без ДДС, депозит за участие 2115.00 лв.;

1.2.Самосвал МАН с рег.№РА 6128 КК с начална цена 77660 лв. без ДДС, депозит за участие 3883.00 лв.;

1.3.Сметосъбираща машина Ивеко Тракер 350 с рег. № РА 5746 КК, с начална цена 107900.00 лв. без ДДС, депозит за участие 5395.00 лв.

 1. 2. Дата, място и час на провеждане на търговете:

На 20.10.2020 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 ч. по реда на транспортните средства, описани по т.1.1 – 1.3.

 1. Утвърждавам тръжна документация включваща:

– заявление по образец;

– декларации по образец;

– Доклад за оценка на транспортните средства;

– извадка от НРПУРОИ.

 1. 4. Утвърждавам тръжна документация за всяко едно от транспортните средства. Утвърдената тръжна документация е с цена – невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всяко от транспортните средства се закупува до 16 часа на 19.10.2020 г. от Центъра за административно обслужване (в сградата на ОА-Пещера).
 2. Депозитите за участие в търговете следва да се внасят до 17:00 часа на 19.10.2020 г. по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:

Код на Общинска банка: SOMBBGSF

Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021

 1.          6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедите за обявяване на спечелилите  участници.
 2. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 19.10.2020 г. в Общински център за услуги  и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
 3.  8. Определям стъпка за наддаване 5% от началната тръжна цена за всяко от транспортните средства.
 4.          Определям задължителни документи за участие в търга:

1) Заявление за участие по образец

2) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или изписан единен идентификационен код (ЕИК) на плика, с който се подават документите за участие. За физическите лица се представя документ за самоличност при подаване на документите за участие в съответния търг.

3) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.

4) Декларации по образец съгласно тръжните документи.

5) Документ за внесен депозит за участие в търга.

6)  Документ за закупени тръжни книжа.

7) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.

Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.9, подточка 2.

 1.         Оглед на транспортните средства може да се извършва всеки работен ден до 20.10.2020 г. и направена заявка на тел. 0899195372 от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
 2.   Определям състав на комисията по провеждането на търговете:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Договорите за продажба със спечелилите участници да се сключват при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.
 2.         Условията на търга по отношение на транспортните средства, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в местен ежедневник, на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията.
 3.          Препис-извлечение от заповедта да се постави на информационното табло на Общинска администрация в три дневен срок от издаване на настоящата заповед.
 4.       15. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и  изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/

Кмет на Община Пещера

 

 


За нас

www.peshteraprime.com е уеб–базирана система, предназначена за публикуване на новинарски материали, PR материали, интервюта, репортажи, прессъобщения, реклама и др. Достъпът до този сайт е изцяло безплатен.


mitkoivon@abv.bg

0895 509 089, 0897 444 651


Сайтът ни използва бисквитки, за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този го, Вие се съгласявате с Общите ни условия