четвъртък , 16 септември 2021
Най - четени новини
Уточнение по проверката за замърсяването на Стара река от РИОСВ- Пазарджик

Уточнение по проверката за замърсяването на Стара река от РИОСВ- Пазарджик

Пазарджик- Пещера. След извършената проверка на 16 май на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на „Биовет”АД, по сигнал за мъртва риба в р. Стара река, РИОСВ-Пазарджик уточнява :

Към момента на пробовземането водите от пречиствателната станция не се различават визуално от тези в клиповете, разпространени в социалните мрежи на 15 май. Измереният моментен показател на отпадъчните води – рН е 7,66 при емисионно ограничение в комплексното разрешително (КР) от 6 до 9. Взетата водна проба е без наличие на утайки и мътност, със специфично бледожълто оцветяване.
За останалите показатели: ХПК, БПК5, неразтворени вещества, масла и мазнини, кадмий, N-нитратен, фосфор(общ), желязо, резултатите ще бъдат оповестени след извършен анализ от Регионална лаборатория – Пазарджик към ИАОС.

 

 

 

Колектор за отпадъчни води от ПСОВ на Биовет АД към момента на вземане на пробата 16.05.2020

  Водна проба от колектора

  Водна проба от колектора

  р. Стара 10м след заустване на Биовет АД