четвъртък , 16 септември 2021
Най - четени новини
Общински  съвет- Пещера ще заседава на 27 август

Общински  съвет- Пещера ще заседава на 27 август

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква тринадесето редовно заседание на Общински  съвет, което ще се проведе на 27. 08. 2020 г. / четвъртък / от  14:00 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Информация за готовността на общинските учебни заведения за учебната 2020/2021г.
  2. Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2020г.
  3. Приемане на План за защита при бедствия на Община Пещера.
  4. Вземане на решение за закупуване на техника за нуждите на «ВКС» ЕООД гр. Пещера.
  5. Издаване на запис на заповед от община Пещера в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0107-C01  от дата: 21.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в ПГХВТ “Атанас Ченгелeв”, сключен между Община Пещера и ДФ „Земеделие”.
  6. Съгласие за разходване до 30 на сто от натрупаните средства по чл. 60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона за здравето.
  7. Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2020г. и разчета за капиталови разходи за 2020г.
  8. Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 56277.503.588  по ПУП на гр. Пещера с Анжела Манчева Костадинова
  9. Даване на разрешение за изработване на Проект за частично изменение на ПУП- ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56277.501.379 по КККР на гр. Пещера.
  10. Питания.