вторник , 19 януари 2021
Община Пещера стартира процедура за набиране на социални асистенти
Община Пещера

Община Пещера стартира процедура за набиране на социални асистенти

Пещера. Със Заповед  на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е дадено предварително одобрение за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Пещера с капацитет от 42 потребители. това съобщиха от пресцентъра на местната адинистрация и уточниха, че  Община Пещера стартира процедура за набиране на социални асистенти, които ще предоставят социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Peshtera prim припомня, че „Асистент“ е лице, което полага почасови грижи в домашна среда за лица с трайни увреждания или лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване с цел подкрепа за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация, като за положената грижа получава възнаграждение.

Необходимите документи за участие в подбора, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са: заявление за кандидатстване (по образец), документ за самоличност (за справка), автобиография, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, документ удостоверяващи продължителността на професионалния опит и копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове (при наличие).

Всяко постъпило заявление за участие в подбора се разглежда от комисия, сформирана със Заповед на Кмета на Община Пещера. След приключване на работата си,  комисията ще изготви протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати в срок от 3 (три) работни дни от провеждането на интервюто.

Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 0350/6-22-08, вътр.104.