неделя , 25 октомври 2020
На 30 септември ще заседава Общински съвет- Пещера

На 30 септември ще заседава Общински съвет- Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква   четиринадесето редовно заседание    на   Общински  съвет,   което   ще  се  проведе    на   30. 09. 2020 г. / сряда/ от  14:00 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 1. Приемане на Отчет за изпълнение на т.3 и т.5 от Инвестиционната програма към Договор за концесия на услуга от 05.12.2017г.

Докладва:инж. Невена Дялкинова,

Гл.ексепрт „Общинска собственост“

 

 1. Отмяна на Наредба за реда и условията за гледане на животни и птици, приета с Решение№ 654/31.07.2007г. на Общински съвет- Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова–Секретар на Община Пещера.

 

 1. Приемане на Наредба за определяне на обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общинаПещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова–Секретар на Община Пещера.

 

 1. Отмяна на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Пещера, приета с Решение №109/26.05.22016. на Общински съвет – Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова–Секретар на Община Пещера.

 

 1. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещера, приета с Решение №334/01.03.2002г., изм. и доп. с Решение №462/26.07.2006 г., изм. и доп. с Решение №80/29.04.2008г., изм.с Решение № 482/26.02.2010г., изм. и доп.с Решение № 470/29.11.2013г., изм. и доп. с Решение № 498/27.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 747/16.02.2015г., доп. с Решение № 755/27.03.2015г., изм. и доп. с Решение № 111/26.05.2016г. на Общински съвет – Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова–Секретар на Община Пещера.

 

 1. Предоставяне на помещение за клуб на ПП БСП.

Докладва:  Димитър Симонов,

Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“

 

 1. Актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност.

Докладва:  Димитър Симонов,

Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“

 

 1. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за разширение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.197 и промяна на предназначението на имот с идентификатор 56277.4.205 по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

арх. Лазар Ковачев – Гл.арх. на Община Пещера.

 

 1. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в I клас в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера за учебната 2020/2021 година.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Диана Балканджиева– Гл. експерт „Образование“

 

 1. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в ХI клас в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Пещера за учебната 2020/2021 година.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Диана Балканджиева– Гл. експерт „Образование“

 

 1. Разрешение за формиране на маломерна паралелка в IX клас за учебната 2020/2021 година по професия „Биотехнолог“, специалност „Технология в биопроизводствата“, в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ гр. Пещера

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Диана Балканджиева– Гл. експерт „Образование“

 

 1. Разрешение за формиране на смесена маломерна паралелка в XI клас за учебната 2020/2021 година по професиите: 0,5 паралелка „Машинен оператор“, специалност „Металорежещи машини“, 0,5 паралелка професия „Оператор в дървопреработването“, специалност „Производство на мебели“, в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ гр. Пещера

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Диана Балканджиева– Гл. експерт „Образование“

 

 1. Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Пещера за периода 2021-2023г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси“

 

14. Кандидатстване на Община Пещера по Открита покана № 3 „Климат“ BGENVIRONMENT – 4.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по резултат 4 от програмата „Повишена способност на местните общности  да намаляват емисиите и да се адаптират към променящият се климат“.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Златка Гемиева – Началник отдел „ Европейски фондове и обществени поръчки“

 

 1. Питания.

 

 

 

 

 

 

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ

Председател на Общински съвет-Пещера