понеделник , 27 септември 2021
Най - четени новини
И кметовете ще подават документи за регистрация на личните стопанства

И кметовете ще подават документи за регистрация на личните стопанства

Министерският съвет одобри проект за закон за ветеринарномедицинската дейност. Законът предвижда актуализиране на националните мерки.

Промените предвиждат режимът за регистрация на личните стопанства да бъде облекчен и безплатен.

По този начин се намалява административната тежест за гражданите, което е основен приоритет на държавата.

Отпада изискването стопаните на лични стопанства да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). С цел улеснение то ще се подава и при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 15-дневен срок да го предостави в ОДБХ.

Законопроектът осигурява координиран подход от отделните институции при предприемане на необходимите мерки за контрол и ликвидиране на болестите по животните с цел гарантиране на националната сигурност.

Допълват се задълженията на местната власт при констатиране на заболяване, с цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране на заразата.

Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти ще трябва да спазват изискванията за идентификация на животните, опазване на здравословното им състояние, както и да документират движението от и към животновъдните обекти. За тази цел ще е необходимо да създадат и изпълняват програми за самоконтрол на болести и да спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти.

Малките частни стопанства може да се окажат без медицинско обслужване

Ще бъде подобрена и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място. Това ще стане чрез въвеждане на териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари, за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

Източник : / http://News.bg /