четвъртък , 16 септември 2021
Най - четени новини
Защото държим да съхраним традициите на пещерската гимназия чрез иновации

Защото държим да съхраним традициите на пещерската гимназия чрез иновации

Пещера. СУ ,, Св. Климент Охридски”, гр. Пещера е в списъка на класираните за финансиране училища по Национална програма ,,Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда”.

Със средствата по програмата през предстоящата учебна година в училището ще бъде изграден иновативен кът за четене. За реализиране на ефективен образователен процес, в условията на целодневно обучение, значителен принос има възможността то да се осъществява в съвременна образователна среда. За целта чрез програмата се създават условия за атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и за съвременни материали, книги и игри, стимулиращи личностното развитие на учениците.
Настоящата национална програма е продължение на реализираните от 2007 година национални програми с различни модули, насочени към обогатяване и оптимизиране на дейностите в системата на училищното образование. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към провеждане на практическо обучение в реална работна среда, модернизиране на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки, както и към актуализиране на учебната документация за професионално образование и обучение и привеждането й в съответствие с потребността на бизнеса от нови знания, умения и компетентности на работната сила.
Модулът „Библиотеките като образователна среда“ е насочен към училищните библиотеки – създаване на библиотечен фонд и обогатяване, провеждане на инициативи в училищните библиотеки/„кът за четене”, провеждане на съвместни инициативи между училища и обществена библиотека, и към всички ученици от I до XII клас с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.
Наличието на съвременна училищна библиотека е от изключително значение, за да се
осигури именно това – стимулираща среда за личностното, социалното и културното
развитие на учениците.