петък , 24 септември 2021
Най - четени новини
Д-р Пенев кани обществеността за участие в предварително обществено обсъждане
Д-р Николай Пенев

Д-р Пенев кани обществеността за участие в предварително обществено обсъждане

Пещера.Председателят на Общински съвет-Пещера, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и цялата общественост за участие в предварително общественото обсъждане на Инвестиционното предложение : „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“ на Грийнбърн ЕООД.

С писмо вх.№ К-ОБС-205/ 13.10.2020г. „Биовет“АД уведоми Общински съвет – Пещера, че във връзка с Инвестиционното предложение : „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“ на Грийнбърн ЕООД, гр. Пещера има одобрен от РИОСВ Допълнителен доклад за ОВОС  и  на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда е насрочено обществено обсъждане на 26.11.2020г.от 17:00 часа, в читалище „Развитие“, гр.Пещера.

  С цел обществеността да бъде подробно информирана и запозната с инвестиционното предложение и всички аспекти на одобрения доклад за ОВОС,  като  се предостави възможност за задаване на въпроси, получаване на отговори и провеждане на дискусии, организирам предварително обществено обсъждане във връзка с цитираното предложение. Убеден съм, че по този начин жителите на общината ще упражнят правата си на общественото обсъждане пълноценно и ще могат да изразят информирано становище и позиция.

Предварителното обсъждане ще се проведе на 23. 10. 2020г. /петък/ от 17:30 часа в заседателната зала на Общински съветПещера .

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в деловодството на Общински съвет.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. оценката по чл. 99а са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09 до 17 часа в сградата на Община Пещера (4550, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17), РИОСВ Пазарджик (4400, гр. Пазарджик, ул. “Генерал Гурко”№3, ет.4) и в административната сграда на „Биовет АД, гр. Пещера, (4550, Пещера, ул.”Петър Раков”№ 39).

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17,  деловодството на Общински съвет или на електронен адрес: chairman@peshtera.bg и преди и след предварителното обсъждане.

 

Д-р Николай Пенев

Председател на Общински съвет – Пещера